Fungarium

ธนาคารจุลินทรีย์ โครงสร้างพื้นฐานและประโยชน์ระยะยาวของประเทศ

ธนาคารจุลินทรีย์ ดำเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเก็บรักษาจุลินทรีย์ให้เป็นตัวอย่างอ้างอิงของประเทศไทยระยะยาว เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และ ตรวจสอบการจำแนกสายพันธุ์ ส่งต่อองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายร่วมวิจัยเชิงลึกด้านพันธุกรรม สนับสนุนงานวิจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจจากจุลินทรีย์ สนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพกับหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่หลัก และ ดำเนินกิจกรรมโดยยึดหลักกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด