Fungarium

ติดต่อเรา

  • : ธนาคารจุลินทรีย์, ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (ธช) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อาคาร A ชั้น 4,1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, ถนนพหลโยธิน, ตำบลคลองหนึ่ง, อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
  • : +66 2 564 7000 ext 71475
  • : +66 2 564 7000 ext 71475
  • : NBTmicrobe@nstda.or.th
  • :

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลตัวอย่างและบริการ